Impressum Copyright/Përgjegjësi

Copyright / Përgjegjësia


Të gjitha fotot, tekstet, çmimet dhe informacionet e tjera të paraqitura në këtë website, përputhen me programin e shitjes austriake Volkswagen në kohën e prodhimit. Ndryshimet e mëvonshme janë të rezervuara. Volkswagen Albania nuk pranon asnjë përgjegjësi për gabime të mundshme. 

Kopjimi dhe përdorimi i materialeve lejohet vetëm për përdorim jo komercial pa patur nevojë për një leje të posaçme. Duplikimi dhe shpërndarja e cdo pjese tjetër të faqes së internetit të kompanisë, pa leje paraprake nga Volkswagen Albania, është e ndaluar dhe përbën shkelje ligji. Volkswagen Albania ruan të drejtën për të ndryshuar çmimet, ngjyrat dhe të dhënat teknike të modeleve të publikuara. Fotografitë e modeleve të shfaqura janë ato të modeleve reale por Volkswagen Albania nuk mban përgjegjësi në rast ndryshimesh nga fotot e publikuara.